BUSINESS

                 세상의 모든 가치를 담는다, 더필의 사업 개요

REVIVE
          VISION

                                 리바이브로 세상의 가치를 담아내는 더필

    VALUABLE

                더 나아가 더 큰 가치를 실현

           REVIVE CASH

                                   암호화폐 간편결제 시스템

CONTACT

       (주)더필홀딩스

       서울특별시 강남구 테헤란로 143 (고운빌딩 6층)


       대표이사 박현아

       사업자등록번호 447-86-01051

       fill@thefill.co.kr

       홈페이지 담당자 김민경

       boolov2@naver.com

                                   ©REVIVE Inc. All Rights Reserved.